07. Efficiency of selection probes in vegetable growing

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-07
Kravchenko V. A., Korniienko S. I., Gorova T. K., Hareba O. V., Ter'ohina L. A.
Pages: 33-37.

Full article: 
Abstract
The purpose. To study efficiency of selection processes in vegetable growing. Methods. Laboratoryanalytical, experimentally-field, statistical. Results. Data are generalized of selection probes in vegetable growing for the season of 2011 – 2015. Efficiency of selection is shown. Characteristics of the best cultivars and hybrids of vegetable crops are given. Instances of rising of efficiency of selection process are brought. Conclusions. For a five-year period 56 cultivars and hybrids of vegetable crops with high productivity and quality, stable against action of stressful factors are created and recommended for growing in Ukraine. Efficiency of application of new methods of selection is shown.


Key words: selection, attributes, cultivar, hybrid, methods, genetics bank, strain testing.References
 1. Metodicheskie ukazaniya po selektsii sortov I gibridov tomata dlya otkrytogo I zakrytogo grunta. –1986. – 112 s.
 2. Suchasni metody selektsii ovochevykh i bashtannykh kultur: za red. T. K. Gorovoi. – Kh. : Osnova, 2001. – 641 s.
 3. Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi I bashtannytstvi; za red. G.L. Bondarenka, K. I. Yakovenka. – Kh. : Osnova, 2001. – 644 s.
 4. Boswell V. R. Impovement and genetics of tomatoes peppers and eggplant/V. R. Boswell. – 1987. – 176-206.
 5. Shipriss C. A new male sterility gene in Capsicum annuum I.J./C. Shipriss, R. Firankel//Amer.doc.Hort. Sci. – 1969. – 94. – P. 385-387.
 6. Yuan J. Study of foral opgan morphology and inheritance of a new functional male steribe peper line/J. Yuan, S. Li//Hereditas. – 2000. – 22. – P. 28-30.
 7. Selektsiya ovochevykh roslyn: teoriya I praktyka/V. A. Kravchenko, Z.D. Sych, S. I. Kornienko ta in. – K. : NUBIP. – 2013. – 362 s.
 8. Netraditsionnye metody selektsii ovoshchnykh I bakhchevykh rasteniyi; pod red. A. P. Samovola. – K. : agrar. nauka, 2014. – 96 s.
 9. Wehner T. C. Vene Listfor Cocumbers/T. C. Wehner, J. E. Stamb//Cucurbim Yenet. Crop. Rpt. – 1997. – V. 20. – P. 66-88.
 10. Osoblyvosti tekhnologii vyroshchyuvannya maloposhyrenykh ovochevykh roslyn : monografiya/S. I. Kornienko, V.V. Khareba, O.V. Khareba, O. V. Poznyak. – Vinnytsya, 2015. – 133 s.
 11. Metodyka derzhavnogo sortovyprobuvannya silskogospodarskykh kultur (kartoplya, ovochevi ta bashtanni kultury). – K., 2001. – 102 s.
 12. Dospekhov B. A. Metodika opytnogo dela/B. A. Dospekhov. – M. : Agropromizdat, 1985. – 351 s.