14. Influence of short crop rotations and fertilizer system on weed infestation of crops of sugar beet

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-14
Torlina O. M.
Pages: 68-71.

Full article: 
Abstract
The purpose. To determine influence of links of short crop rotations and fertilizer system on formation of weed infestation of crops of sugar beet. Methods. Long stationary experiment. Account of weeds in sowings of sugar beet was carried out in frames (1,25 m x 0,20 m = 0,25 m2) which were superimposed on diagonal of a plot in 4 places. Species composition of weeds was determined during mass shoots of plants of sugar beet by means of V.P. Stupakova manual. Results. Influence of links of short crop rotations and fertilizer system in sowings of sugar beet upon quantitative change of species composition of weeds is studied. At use in crop rotation with short rotation of a field with bare fallow purification of sowings of sugar beet is observed. Conclusions. For a zone of insufficient humidification in Forest-steppe the most efficient short crop rotation in control of weed infestation of crops of sugar beet is grain-tilling one: 1) bare fallow, 2) winter wheat, 3) sugar beet, 4) barley. The factor of bare fallow considerably reduced aggregate number of weeds in sowings of beet sugar.


Key words: weeds, sugar beet, fertilizer system, link of crop rotation, typical weakly alkaline black earth.References
 1. Buriany v ahrofitotsenozakh/O.O. Ivashchenko, A.M. Sokolo-Popovskyi, A.T. Skliarenko, V.D. Kunak//Tsukrovi buriaky. — 2002. — № 5. — S. 10.
 2. Dvoriankyn E.A. Herbytsydy v sochetanyy so stymuliatoramy rosta na sakharnoi svekle/E.A. Dvoriankyn, A.V. Ashcheulov, A.E. Dvoriankyn//Sakharnaia svekla. — 2005. — № 5. — S. 10–11.
 3. Stupakov V.P. Dovidnyk po burianakh: dovidnyk/V.P. Stupakov. — K.: Urozhai, 1984. — 192 s.
 4. Doslidzhennia tryvaiut 60 rokiv/L.A. Barshtein, I.S. Shkarednyi, V.M. Yakymenko, I.V. Hlushchenko//Zb. nauk. pr. In-tu tsukr. buriakiv UAAN. — K.: Ahrar. nauka, 1997. — S. 141–158.
 5. Ivanets H.I. Minimalizatsiia peredposivnoho y pisliaposivnoho obrobitku gruntu pid tsukrovi buriaky/H.I. Ivanets, H.I. Derkach// Zb. nauk. pr. In-tu tsukr. buriakiv UAAN. — K.: ITsB UAAN, 2000. — Vyp. 2. — Kn. 2. — S. 73–76.
 6. Makukh Ya.P. Borshchivnyk sosnovskoho v posivakh yachmeniu/Ia.P. Makukh, S.O Remeniuk, S.V Moshkivska//Karantyn i zakhyst roslyn. — 2015. — № 10. — S. 6–8.
 7. Navalnev V.V. Ahrotekhnolohyia, kotoraia obespechyvaet sbor 40–45 tonn svekly y 5,5–6,0 tonn sakhara s hektara/V.V. Navalnev, N.M. Domanov, N.K. Shapovalov//Sakharnaia svekla. — 2006. — № 7. — S. 32–34.
 8. Osoblyvosti vplyvu sivozmin, obrobitku gruntu ta dobryv na zaburianenist tsukrovykh buriakiv v pidzoni nedostatnoho zvolozhennia/A.M. Horobets, S.Iu. Zoria, I.S. Shkarednyi ta in.//Zb. nauk. pr. In-tu tsukr. buriakiv UAAN, 2000. — Vyp. 2. — Kn. 2. — S. 45–50.
 9. Tkachenko O.M. Ukrainska intensyvna tekhnolohiia vyrobnytstva tsukrovykh buriakiv/O.M. Tkachenko, M.V. Roik. — K.: Akadempres, 1998. — 240 s.
 10. Ahrotekhnichnyi metod zakhystu roslyn. Stratehiia i taktyka zakhystu roslyn; za red. V.P. Fedorenka/V.P. Fedorenko, L.I. Bublyk, Ya.P. Tsvei ta in. — K.: Alfa-steviia, 2012. — T. 1. Stratehiia. — Rozd. 7. — S. 289–300 (Intensyvne zemlerobstvo).
 11. Tsvei Ya.P. Fitosanitarnyi stan sivozmin. Rodiuchist gruntiv i produktyvnist sivozmin (monohrafiia)/Ia.P. Tsvei. — K.: KOMPRYNT, 2014. — 415 s.
 12. Bartels M. Erfolgreiche Unkraut — bekämpfung in Zuckerrüben/M. Bartels//Zuckerrübe. — 2010. — № 1. — S. 14–16.