15. Analysis of agricultural land-use of Kiev oblast

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-15
Ostapchuk L. V.
Pages: 72-75.

Full article: 
Abstract
The purpose. To open modern state of agricultural land-use, its problems, directions of perfection. Methods. Analytical, cameral, archival materials and publications are studied. Results. Modern state of agricultural land-use, availability of degraded soils is resulted. Changes in patterns of ownership on land and structure of ground lands are analyzed. Conclusions. Modern state of agricultural land-use is opened and directions of its perfection are justified.


Key words: land-use, ploughing of terrain, dehumification of soils, organizational-legal forms of managing.References
  1. Zemelna reforma na rehionalnomu rivni (na prykladi Kyivskoi oblasti za 1991 – 2011 rr.): monohrafiia/[Dorosh Y.M., Osypchuk S.O., Stetsiuk M.P., Dorosh O.S.]; za red. Y.M. Dorosha. — K.: ZAT «VIPOL», 2011. — 188 s.
  2. Ekolohichnyi stan gruntiv Ukrainy/C.A. Baliuk [ta in.]//Ukr. heohr. zhurn. — 2012. — № 2. — S. 38 – 42.
  3. Kolesnichenko I.M. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku zemelno-resursnoho potentsialu Kyivskoi oblasti/I.M. Kolesnichenko//Produktyvnist ahropromyslovoho vyrobnytstva. Ekonomichni nauky. — 2014. — Vyp. 26. — S. 170 – 179.
  4. Krasnolutskyi O. Systema zakhodiv shchodo okhorony rodiuchosti gruntiv ta poperedzhennia yikh dehradatsii u Kyivskii oblasti/O. Krasnolutskyi, O. Shevchenko//Zemlevporiadnyi visn. — 2015. — № 10. — S. 24 – 29.
  5. Nahirna V.P. Ahropromyslovyi kompleks Kyivskoi oblasti: osoblyvosti rozvytku i pytannia pryrodokorystuvannia//Kyiv. heohraf. shchorichnyk. — K.: UHT, Kyiv. viddil. — Vyp. 7. — 2007. — S. 158 – 174.
  6. Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Kyivskoi oblasti u 2013 rotsi [Elektronnyi resurs]//Rezhym dostupu: http://www.ecokiev.com/app/download/9604589221/Rehionalnna+dopovid+2013.pdf?t=1410893340.
  7. Statystychnyi shchorichnyk Kyivskoi oblasti za 2014 rik. — K.: Derzhkomstat HUS u Kyivskii oblasti, 2015. — 480 s.
  8. Stratehiia zbalansovanoho vykorystannia, vidtvorennia i upravlinnia gruntovymy resursamy Ukrainy»; za red. S.A. Baliuka, V.V. Medvedieva; rozd. 7 «Derzhavna polityka vykorystannia ta okhorony gruntiv », pidrozdil 7.4 «Propozytsii shchodo udoskonalennia zakonodavchoho ta normatyvnoho zabezpechennia». — K.: Ahrar. nauka, 2012. — S. 136.
  9. Yatsuk I.P. Ahroekolohichnyi stan gruntiv Kyivskoi oblasti/I.P. Yatsuk, H.D. Matusevych//Zbalansovane pryrodokorystuvannia. — 2014. — № 1. — S. 79 – 85.
  10. Lambin E. Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America/E.F. Lambin, P. Meyfroidt//Sustainability science. — March 1, 2011. V. 108, 9. http://www.pnas. org/content/108/9/3465.full.pdf+html.