03. Сорти плодової шовковиці для органічного садівництва

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-03
Бабаєва Г. І., Литвин В. М., Войтенко В. І., Хмельова Т. С.
Сторінки: 16-19.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Створити високоадаптивні до біотичних та абіотичних чинників довкілля сорти плодової шовковиці та експериментально довести можливість їх використання в органічному садівництві. Методи. Добір стійких форм в осередках масового поширення захворювання шовковиці. Виділення найстійкіших сортів плодової шовковиці з колекційного генофонду з наступним включенням їх у селекційний процес. Результати. Вперше на основі генофонду колекції шовковиці створено плодові сорти шовковиці з високою стійкістю до впливу зовнішніх чинників середовища, які придатні для отримання органічної продукції. Урожай суплідь, їх розмір і стійкість до хвороб вище порівняно з контрольним сортом Харківська 3. Висновки. Виведені стійкі до несприятливих умов довкілля сорти плодової шовковиці можна вирощувати без застосування хімічних засобів захисту від хвороб і шкідників, а також хімічних добрив. Тому їх можна використовувати в системі виробництва органічного садівництва.


Ключові слова: органічне садівництво, рослини шовковиці, Morus alba L., сорт, супліддя.Бібліографія
 1. Вдовиченко Ю.В. Ефективність розведення худоби південної м’ясної породи в умовах органічного виробництва/Ю.В. Вдовиченко, Л.О. Омельченко//Наук. вісн. «Асканія-Нова». — 2012. — Вип. 5. — Ч. II. — С. 3–11.
 2. Гриник І.В. Наукові аспекти організації вирощування продукції органічного садівництва/І.В. Гриник, П.В. Кондратенко//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 10. — С. 17–21.
 3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта/Б.А. Доспехов. — М.: Агропромиздат, 1985. — 352 с.
 4. Ковальчук С.Я. Виробництво органічної продукції — аграрна спеціалізація України на міжнародному ринку/С.Я. Ковальчук, Л.В. Муляр//Зб. наук. праць ВНАУ. — Серія: Економічні науки. — Вінниця: ВНАУ, 2013. — № 3. — С. 104–110.
 5. Лакин Г.Ф. Биометрия: учеб. пособие/Г.Ф. Лакин. — М.: Высш. шк., 1990. — 352 с.
 6. Лікарські рослини: енциклопедичний довідник; відп. ред. А.М. Гродзінський. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1990. — 544 с.
 7. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. — М., 1983. — 184 с.
 8. Методика полевых и вегетационных опытов с удобрениями и гербицидами. — М.: Наука, 1967. — 62 с.
 9. Назаркевич О.Б. Виробництво органічної продукції малими сільгосппідприємствами в контексті вимог концепції сталого розвитку/О.Б. Назаркевич//Вісн. дніпропетровського держ. аграр.-екон. ун-ту. — 2015. — С. 25–28.
 10. Олексійченко Н.О. Селекція шовковиці в Україні/Н.О. Олексійченко. — К.: ВЦ КНЛУ, 2007. — 306 с.
 11. Павлюк Н.В. Методика проведення експертизи сортів шовковиці (Morus L.) на відмінність, однорідність і стабільність/Н.В. Павлюк. — К.: УІЕСР, 2007. — С. 441–450.
 12. Плодовая шелковица в Украине/Г.И. Бабаева [та ін.]. — Х.: Новое слово, 2006. — 44 с.
 13. Практичний посібник по шовківництву: довідник/І.О. Кириченко, Г.Т. Тарасов, Б.Ф. Пилипенко. — К.: Урожай, 1991. — 144 с.
 14. Федоров А.И. Тутоводство/А.И. Федоров. — М.: Сельхозгиз, 1947. — 343 с.