06. Розробка та випробування асоційованої вакцини вельшиколісан проти шлунково-кишкових бактеріозів свиней

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-06
Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М.
Сторінки: 29-32.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Розробити ефективну асоційовану вакцину проти найпоширеніших бактеріозів свиней. Методи. Мікробіологічний, біологічний, серологічний, статистичний. Проведено мікроскопічні дослідження, вивчено особливості культурального росту ізолятів збудників бактеріальних хвороб. Результати. Дослідження засвідчили антигенну активність вакцини, оскільки у щеплених кролів вірогідно зростали титри специфічних антитіл. Імуногенність препарату забезпечувала збереженість 83,3 % щеплених білих мишей після зараження збудниками C. рerfringens і E. coli. Імунобіологічну перебудову в організмі щеплених свиней підтверджено титрами специфічних аглютинінів, а економічну ефективність — збереженими коштами в свиногосподарствах у розмірі 240 – 320 тис. грн за рік. Висновки. Розроблено антигенноактивну, високоімуногенну, економічно ефективну асоційовану вакцину вельшиколісан проти анаеробної дизентерії, інфекційної ентеротоксемії, набрякової хвороби, колібактеріозу тварин.


Ключові слова: клостридіози, ешерихіоз, асоційована вакцина, імуногенність.Бібліографія
  1. Методи дослідження природної резистентності свиней: метод. реком./А.М. Нікітенко, В.П. Лясота, В.В. Малина та ін. — Львів, 2004. — С. 55–56; 61–63.
  2. Етіопатогенетичні особливості формування мікробіоценозів за некробактеріозу, ускладненого асоціативною мікрофлорою/В.П. Риженко, Г.Ф. Риженко, О.І. Горбатюк та ін.//Ветеринарна біотехнологія. — 2013. — № 22. — С. 456–467.
  3. Paul J.H. Cloning and molecular characterization of the beta toxin (phospholipase C) gene of Clostridium haemolyticum/J.H. Paul, J.Y. Teresa, R.F. Rosenbusch//Veterinary Microbiology and Preventive Medicine, College of Veterinary Medicine. — Iowa State University. — Ames, IA 50010, USA. — 2004. — V. 10, Issue 4. — P. 243–254.
  4. Erythrocyte lipid peroxides and blood zinc and copper concentrations in acute undifferentiated diarrhea in calves/R. Ranjan, R. Naresh, C. Patra, D. Swarup//Veterinary research communications: Dordrecht. — 2006. — V. 20, № 3. — Р. 249–254.
  5. Визначення оптимальних співвідношень антигенів при конструюванні асоційованих вакцин/В.П. Риженко, Г.Ф. Риженко, О.І. Горбатюк та ін.//Ветеринарна біотехнологія. — 2013. — № 23. — С. 231–234.
  6. Маслянко Р.П. Роль умовно-патогенної мікрофлори в інфекційній патології кишечника/Р.П. Маслянко, Л.Я. Божик//Наук. вісн. Львівського нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. — 2011. — Т. 13, № 2(1). — С. 185–191.
  7. Морару Г.С. Щоб одержати здорових поросят/Г.С. Морару//Ветеринарна медицина України. — 2004. — № 2. — С. 10.
  8. Імунологічні методи досліджень у лабораторіях ветеринарної медицини: методичні рекомендації/В.М Івченко, П.І. Сидорчук, М.С. Павленко та ін. — Біла Церква, 1997. — С. 19–20.
  9. Загальні методи мікробіологічних досліджень у лабораторіях ветеринарної медицини/В.М. Івченко, Г.М. Денисенко, В.В. Шарандак та ін. — Біла Церква, 2003. — 64 с.
  10. Ойвин И. А. Статистическая обработка результатов экспериментальных исследований/И.А. Ойвин//Патологическая физиология и экспериментальная терапия. — 1960. — № 4. — С. 396–401.