12. Історико-економічні аспекти виробництва продукції свинарства агротоваровиробниками України в дорадянський період

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-12
Ібатуллін М. І.
Сторінки: 60-63.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Розроблення теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо нарощування виробництва продукції свинарства агротоваровиробниками. Методи. Діалектичний метод наукового пізнання, аналізу та синтезу, системного узагальнення. Результати. Здійснено історико-економічну оцінку розвитку свинарства в Україні. Встановлено, що виробництво продукції свинарства було своєрідним індикатором заможності й благополуччя селянських родин. Основною причиною вирощування свиней сального типу було зростання попиту зарубіжних споживачів, передусім корабелів Англії, де сало використовували виключно для технічних цілей. Це стимулювало виведення сальних порід свиней. Основною причиною розвитку промислового свинарства була розвинута кормова база. Відповідно до цього здійснювалося районування вирощування свиней. Найвищий рівень концентрації свиней спостерігається в районах, де знаходяться підприємства промисловості, зокрема гуральні. Висновки. Протягом тривалого історичного періоду виробництво продукції свинарства було традиційною галуззю сільського господарства України. Використання набутих у процесі господарської діяльності практичних підходів до утримання та збуту свиней є актуальними й нині. Своєчасна адаптація їх стимулювала відродження свинарства, що забезпечило високий рівень конкурентоспроможності як на внутрішньому так і зовнішньому ринках.


Ключові слова: свинарство, виробництво, споживання, колективні господарства, особисті селянські господарства.Бібліографія
  1. Бойко А.В. Наше сало: історія, способи соління, анекдоти/А.В. Бойко. — К., 2007. — 64 с.
  2. Гійом Левасар де Боплан. Опис України. Проспер Меріме. Українські козаки. Богдан Хмельницький/Гійом Левасар де Боплан: перекл. з французької, примітки та передмова Яреми Кравця. — Львів: Каменяр, 1990. — 301 с.
  3. Розвиток товарного виробництва і торгівлі в Україні (з кінця XVIII ст. до 1861 року)/І.О. Гуржій. — К., 1862. — 197 с.
  4. Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах/А.В. Блануца, К.П. Бунятян, Д.П. Ващук та ін. — К.: Наук. думка, 2006. — Т. 1. — 631 с.
  5. Маркина В.А. Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины XVIII в. (социальноэкономическое развитие)/ В.А. Маркина. — К.: Изд-во Киев. ун-та, 1961. — 236 с.
  6. Слабченко М.Є. Матеріали до економічно-соціальної історії України ХІХ століття. В 2-х томах/М.Є. Слабченко. — К.: Держ. вид-во України, 1927. — Т. 2. — 278 с.
  7. Фортунатов А. Статистика Европейской России/А. Фортунатов. — М., 1893. — 247 с.
  8. Обзор внешней торговли России по европейской и азиатской границам за 1872 год. — СПб., 1873. — С. 206, 250.
  9. Гальський К.Є. Торгівля і митна справа в Україні (XVI–ХVIII cт.)/К.Є. Гальський. — К.: Панорама, 2010. — 400 с.
  10. Морозов О.В. Митна ідеологія Російської імперії і капіталізація в українських губерніях у першій половині ХІХ ст./О.В. Морозов//Грані. — 2010. — № 4. — С. 3–8.