02. Сучасні виклики модернізації аграрної політики України

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201711-02
Гадзало Я. М., Лузан Ю. Я.
Сторінки: 9-22.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Обґрунтувати необхідність удосконалення аграрної політики України з метою створення сприятливих умов розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій. Методи. Методологічною та теоретичною основою є законодавство України, напрацювання вітчизняних учених і кращий світовий досвід з формування аграрної політики. Результати. Окреслено основні складові аграрної політики держави, визначено проблемні питання та напрями розвитку ринкових земельних відносин, формування аграрного устрою, запропоновано шляхи вдосконалення системи фінансово-кредитного забезпечення, цінового, податкового та бюджетного регулювання аграрної економіки, визначено заходи недопущення тіньової економіки та обмеження монополізму на аграрному ринку. Важливою особливістю формування сучасної державної аграрної політики має стати обов’язкове врахування вимог, пов’язаних із виконанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і здійснення процесів децентралізації влади держави. Висновки. Результати дослідження можуть бути основою для формування збалансованої державної аграрної політики, для стабільного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій.


Ключові слова: аграрний сектор, сільські території, збалансована аграрна політика, аграрний устрій, земельні відносини, продовольча безпека.Бібліографія
 1. Андрійчук В.Г. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти/В.Г. Андрійчук, М.В. Зубець, В.В. Юрчишин. — К.: Аграр. наука, 2005. — 140 с.2. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти/П.І. Гайдуцький//Економіка АПК. — 2015. — № 1. — С. 5–13.
 2. Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи/В.Я. Геєць//Економіка і прогнозування. — 2016. — № 1. — С. 7–23.
 3. Губені Ю.Е. Аспекти інтернаціоналізації агробізнесу в ідентифікації продовольчої безпеки/Ю.Е. Губені//наук. праці Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України». — К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. — С. 90–94.
 4. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільськогосподарських територій/П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко, М.В. Гладій, О.Г. Булавка; за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. — К.: ННЦІ АЕ, 2011. — 454 с.
 5. Дудар В.Т. Продовольча безпека України та складові її забезпечення у контексті економічної безпеки держави/В.Т. Дудар//Вісн. ТНЕУ. — 2016. — № 2. — С. 20–30.
 6. Кириленко І.Г. Трансформація соціально-економічних перетворень у сільському господарстві України: проблеми, перспективи/І.Г. Кириленко. — К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2008. — 420 с.
 7. Кропивко М.Ф. Організація управління аграрною економікою: моногр./М.Ф. Кропивко, В.П. Немчук, В.В. Россоха та ін.; за ред. М.Ф. Кропивка. — К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2008. — 420 с.
 8. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства [Електр. ресурс] Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров//Економіка АПК. — 2014. — № 7. — С. 26–38.
 9. Мазаракі А.А. Економічна безпека в умовах глобалізаційних викликів: моногр./А.А. Мазаракі, О.П. Крольчук, Т.М. Мельник та ін.; за ред. А.А. Мазаракі. — К.: Київ. нац. Торг.-економ. ун-т., 2010. — 718 с.
 10. Малік М.Й. Інститути і інституції у розвитку аграрної сфери економіки/М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк//Економіка АПК. — 2011. — № 7. — С. 169–177.
 11. Месель-Веселяк В.Я. Стратегічні напрямки розвитку аграрного сектору економіки України/В.Я. МесельВеселяк, М.М. Федоров//Економіка АПК. — 2016. — № 6. — С. 37–49.
 12. Саблук П.Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи/П.Т. Саблук//Економіка АПК. — 2015. — № 2. — С. 10–17.
 13. Саблук П.Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики України/П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан//Економіка АПК. — 2011. — № 5. — С. 3–16.
 14. Статистичний щорічник «Сільське господарство України» за 2000 р. 2010–2016 роки під заг. кер. О.М. Прокопенка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 15. Статистичні дані Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674
 16. Пасхавер Б.Й. Продовольча доступність/Б.Й. Пасхавер//Економіка України. — 2001. — № 7. — С. 69–77.
 17. Хорунжий М.Й. Продовольча безпека: соціально-економічна суть, стан і показники/М.Й. Хорунжий//Економіка АПК. — 2003. — № 6. — С. 9–16.
 18. Юрчишин В.В. Сучасні аграрні перетворення в Україні/В.В. Юрчишин. — К.: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ», 2013. — 424 с.
 19. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program- Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020