03. Ґрунтозахисна ефективність міжгалузевої оптимізації агроекосистем

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201711-03
Тараріко Ю. О., Величко В. А., Личук Г. І.
Сторінки: 23-28.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Показати, що оптимізація галузевої структури аграрного виробництва супроводжується як локалізацією або ліквідацією окремих деградаційних процесів, зокрема ерозії ґрунтів, їхньої дегуміфікації й агрохімічної деградації, так і загалом підвищенням екологічної сталості агроландшафтів та економічної ефективності виробничих систем. Методи. Польового досліду, комп’ютерного імітаційного моделювання, економіко-статистичного аналізу. Результати. За вдосконалення галузевої структури агроекосистеми коефіцієнт ґрунтозахисної ефективності території зростатиме у 1,5 раза, формуватимуться бездефіцитні баланси гумусу і біогенних елементів, досягатиметься істотне зниження обсягів вантажоперевезень, забезпечуватиметься енергетична незалежність виробництва та підвищення його економічної ефективності. Висновки. Багатоваріантне моделювання перспективних сценаріїв розвитку агропідприємства показало, що його міжгалузева оптимізація супроводжуватиметься ґрунтозахисним удосконаленням структури агроландшафту та мінімізацією деградаційних процесів. Створення та впровадження комплексу протиерозійних агротехнічних заходів доцільно здійснювати у системі загального перспективного плану розвитку агровиробництва.


Ключові слова: агроекосистема, протиерозійні заходи, міжгалузева оптимізація агровиробництва, сівозміни, локалізація деградаційних процесів, ґрунтозахисна ефективність.Бібліографія
  1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку)/М.В. Присяжнюк, М.В. Зубець, П.Т. Саблук та ін.; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука та ін. — К.: ННЦІ АЕ, 2011. — 1008 с.2. Основи екології: підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 312 с.
  2. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 році. — К.: Мінекономресурсів, 2001. — С. 29.
  3. Дегодюк Е.Г. Сучасний стан земельних ресурсів України і шляхи відновлення землеі природокористування//Стан земельних ресурсів в Україні: проблеми, шляхи вирішення: зб. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. — К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. — С. 32–37.
  4. Каталог заходів з оптимізації структури агроландшафтів та захисту земель від ерозії. — К., 2002. — 62 с.
  5. Енергозберігаючі агроекосистеми. — К.: ДІА, 2011. — 576 с.
  6. Тарарико А.Г. Почвозащитная контурно-мелиоративная система земледелия/А.Г. Тарарико, В.А. Вергунов. — К.: УкрИНТЭН, 1992. — 72 с.
  7. Нормативи ґрунтозахисних контурно-меліоративних систем землеробства. — К., 1998. — 158 с.
  8. Розробка ґрунтозахисних ресурсо- та енергозберігаючих систем ведення сільськогосподарського виробництва з використанням комп’ютерного програмного комплексу: метод. реком. — К.: Нора-Друк, 2002. — 109 с.
  9. Довгострокові стаціонарні польові досліди України. Реєстр атестатів/УААН, ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського»; редкол. П.І. Коваленко та ін. — Х.: Друкарня № 13, 2006. — 120 с.
  10. Величко В.А. Екологія родючості ґрунтів. — К.: Аграр. наука, 2010. — 274 с.