08. Екологічні аспекти охорони фауни під час польових робіт

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201711-08
Фурдичко О. І., Новицький В. П.
Сторінки: 51-56.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Проаналізувати еколого-правові аспекти охорони фауни в агроландшафтах України і зарубіжжя та розробити нормативні інструменти запобігання загибелі тварин і птахів під час виконання механізованих агротехнічних робіт. Методи. Під час польових робіт використано традиційні для лісостепової зони техніку і технології заготівлі кормів; моніторинг польової фауни здійснювали візуально та частково з допомогою фотореєстрації; математико-статистичну обробку результатів досліджень проведено за загальноприйнятими методиками з використанням програмного забезпечення SPSS Statistics 17.0. Результати. У процесі апробації розроблених нормативних інструментів запобігання загибелі тварин і птахів збереженість фонових видів зайця сірого та куріпки сірої зростала до 35 – 40%. Висновки. Дотримання у виробничих умовах запропонованого проекту «Вимог із запобігання загибелі об’єктів тваринного світу під час механізованих агротехнічних робіт» зумовило істотне зниження загибелі піддослідної польової фауни та не призвело до погіршення ресурсо-економічних показників господарської діяльності агропідприємства.


Ключові слова: охорона фауни, агротехнічні роботи, еколого-правові інструменти, заєць сірий, куріпка сіра.Бібліографія
 1. Федюшко М.П. І ндикатори стану асоційованого агробіорізноманіття/М.П. Федюшко, А.А. Горбатенко, О.Г. Гриб//Наук. доповіді НУБіП України. — Вип. 5 (27). — 14 с.
 2. Федюшко М.П. Реакції індикаторних видів асоційованого агробіорізноманіття на пестицидне навантаження агроландшафтів/М.П. Федюшко//Наук. праці Чорноморського держ. ун-ту імені Петра Могили: Екологія: — Т. 206. — Вип. 194. — Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, 2012. — С. 20–23.
 3. Івануса А.В. Аналіз нормативно-правового забезпечення ведення мисливського господарства в Україні/А.В. Івануса, В.З. Холявка//Наук. вісн. НЛТУ України. — 2012. — Вип. 22.1. — С. 165–170.
 4. Новицький В.П. Управління мисливськими ресурсами агроландшафтів України та зарубіжжя: господарсько-правові аспекти/В.П. Новицький, М.І. Голубєв//Наук. доповіді НУБіПУ. — 2016. — № 5.
 5. Бондаренко В.Д. Вплив на фауну окремих видів сільськогосподарських робіт/В.Д. Бондаренко//Біотехнія (Ч. 2): навч. посіб. — Львів: ІЗМН, 2002. — С. 152–160.
 6. Охорона фауни в агроландшафтах/В.Д. Бондаренко, І.В. Делеган, М.Т. Михайлюченко, І.П. Соловій. — Львів: Львів. лісотех. ін-т., 1990. — 81 с.
 7. Maillard J.-F. Machinisme agricole et faune sauvage/J.-F. Maillard, Y. Suffran, F. Omnes//Faune sauvage. — № 291, 2ème trimestre 2011. — Р. 49–54.
 8. L’effaroucheur électronique à ultrasons «Game-System» : quelle efficacité pour le lièvre? Bull. Mens/F. Reitz, C. Gouache, D. Soyez, D. Serre//ONC. — 1993. — № 184. — Р. 10–15.
 9. Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, постановл. № 997 от 13 августа 1996 г. — 10 с.
 10. Рекомендации по охране диких животных во время механизированных уборочных работ/Министерство сельского хозяйства СССР, Главное управление по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам; разраб. С.Г. Манушем. — М.: Колос, 1981. — 15 с.
 11. Аксенов В.Д. Пути снижения степени отрицательного воздействия тракторной и другой мобильной сельскохозяйственной техники на окружающую среду (Обзорная информация)/В.Д. Аксенов, В.М. Свиридов, И.А. Винокурова. — М.: ЦНИИ-ТЭИтракторсельхозмаш, 1984. — Сер. 1. — Вып. 5. — 57 с.
 12. Збереження біорізноманіття у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю: метод. реком./В.А. Соломаха, А.М. Малієнко, Я.І. Мовчан та ін. — К.: Центр учб. л-ри, 2005. — 122 с.
 13. Нестеров Ю.В. Практичні поради зі збереження біорізноманіття у сільськогосподарських угіддях/Ю.В. Нестеров. — К.: Wetlands International Black Sea Programme, 2005. — 64 c.
 14. Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень: навч. посіб./В.Є. Юринець. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 178 с.
 15. Плохинский Н.А. Биометрия/Н.А. Плохинский. — М.: Изд-во МГУ, 1970. — 367 с.