10. Еколого-економічні та правові проблеми охорони земель

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201711-10
Новаковський Л. Я., Новаковська І. О.
Сторінки: 61-70.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Визначити сучасні тенденції кількісних і якісних змін земельно-ресурсного потенціалу, напрями, правові передумови й обсяги земельноохоронних робіт. Методи. Аналіз, синтез, система узагальнення, розрахунково-варіантний, прогнозування. Результати. Розглянуто особливості проведення робіт з охорони земель у дореформений та післяреформений періоди. Обґрунтовано методологічні підходи щодо прогнозування складу екологічно стабілізуючих угідь із застосуванням показників ґрунтових властивостей, що зумовлюють необхідність консервації земель. Запропоновано правові положення формування законодавчого акта з цього питання, напрями вдосконалення управління землекористуванням і ґрунтовою родючістю. Висновки. Слід зосередити організацію робіт з управління охороною земель у Міністерстві аграрної політики та продовольства, створити відповідний структурний орган в його складі, інтегрувати наукові, проектні, агрохімічно-паспортизаційні та моніторингові роботи на засадах використання новітніх лабораторій і матеріалів дистанційного зондування земель.


Ключові слова: охорона земель, обстеження ґрунтів, прогнозний баланс, стабілізація, землекористування, родючість, ґрунти.Бібліографія
 1. Балюк С.А. Сучасні проблеми біологічної деградації чорноземів і способи збереження їх родючості/С.А. Балюк, Б.С. Носко, Є.В. Скрильник//Вісн. аграр. науки. — 2016. — № 1. — С. 11–17.
 2. Булигін С.Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів: навч. посіб./С.Ю. Булигін. — Х.: Вид-во ХДАУ, 2001. — 118 с.
 3. Державний земельний кадастр України за станом на 1 січня 1996 року. Кн. ІІ . — К.: Держкомзем України, 1986. — 172 с.
 4. Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413//Урядовий портал. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250068882
 5. Загальнодержавна програма використання та охорони земель. Паспорт Загальнодержавної програми використання та охорони земель: Проект Закону України. — Режим доступу: http://www.myland.org.ua/index.php?id=1532&lang=uk
 6. Земельний кодекс України від 25.10. 2001 № 2768–ІІІ /База даних «Законодавство України»//ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
 7. Камінський В.Ф. Здолати реальну загрозу/В.Ф. Камінський//Аграр. тиждень. — 2017. — № 8–9 (322).
 8. Національна програма охорони ґрунтів України: за ред. С.А. Балюка, В.В. Медведєва, М.М. Мірошниченка. — Х.: Смугаста типографія, 2015. — 60 с.
 9. Новаковська І.О. Методологічні аспекти збереження основного національного багатства/І.О. Новаковська//Вісн. аграр. науки. — 2017. — № 8. — С. 71–76.
 10. Новаковська І.О. Основи економіки землекористування: моногр./І.О. Новаковська. — К.: ВЦ «Просвіта», 2013. — 224 с.
 11. Новаковська І.О. Трансформація сільськогосподарського землекористування: моногр./І.О. Новаковська. — Чернівці: Прут, 2010. — 208 с.
 12. Новаковський Л.Я. Консервація деградованих і малопродуктивних орних земель України/Л.Я. Новаковський, О.П. Канаш, В.О. Леонець//Вісн. аграр. науки. — 2000. — № 11. — С. 54–59.
 13. Новаковський Л.Я. Земельні ресурси Української РСР/Л.Я. Новаковський, М.А. Пилипенко. — К.: Урожай, 1973. — 240 с.
 14. Новаковский Л.Я. Экономические проблемы использования и охраны земельных ресурсов/Л.Я. Новаковский. — К.: Вища шк., 1985. — 208 с.
 15. Природа Украинской ССР. Почвы/Н.Б. Вернандер, И.Н. Гоголев, Д.И. Ковалишин. — К.: Наук. думка, 1986. — 216 с.
 16. Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 271-р/База даних «Законодавство України»//ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/271-2016-%D1%80
 17. Про затвердження Порядку консервації земель: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 р. № 283/База даних «Законодавство України»//ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0810-13
 18. Про нормативи якісного стану ґрунтів: Проект Постанови Кабінету Міністрів України/Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/node/22918
 19. Про схвалення Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 1024-р/База даних «Законодавство України»//ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1024-2014-%D1%80