01. Агрофізичні аспекти регламентації технологічного навантаження на прикладі лучно-чорноземного ґрунту

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201807-01
Булигін С. Ю., Піковська О. В., Антонюк Д. О.
Сторінки: 5-10.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Оцінити стан ґрунту, який перебуває в довготривалому аграрному використанні, за агрофізичними параметрами. Методи. Загальнонаукові: порівняльний, аналітичний, лабораторні: структурно­агрегатний склад ґрунту визначали методом сухого просіювання за Савіновим; водостійкість агрегатів — за Бакшеєвим, мікроагрегатний аналіз. Дослідження проводили в довготривалому польовому стаціонарному досліді кафедри агрохімії та якості рослинної продукції імені О.І. Душечкіна, закладеному в 1961 р. у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція». Результати. Досліджено зміни структурно­ та мікроагрегатного складів лучно­чорноземного ґрунту за використання його впродовж близько 60­ти років у 10­пільній сівозміні порівняно з перелогом. Найвищий уміст агрегатів понад 1 мм був на перелозі: 70,6–78,1% у шарі 0–40 см, дещо нижчий — у варіанті з унесенням добрив під конюшину (61,8–80,5%), найменший — за вирощування буряків цукрових за полуторної норми удобрення (60,0–74,1%). Аналогічно змінювався і коефіцієнт структурності. Істотно поліпшувався коефіцієнт агрегованості в полі конюшини з полуторною нормою удобрення і становив 0,914–0,974 у шарі ґрунту 0–40 см. Середньозважений діаметр часток збільшувався вниз за профілем лучно­чорноземного ґрунту. Висновки. Установлено, що внесення полуторної дози повного удобрення призводить до погіршення водостійкості агрегатів: уміст водостійких агрегатів у варіанті з унесенням добрив під буряки цукрові становив 75–85,9%, у варіанті без добрив — 80,3–84,5%. За наявності поля конюшини у 10­пільній сівозміні радикального погіршення лучно­чорноземного ґрунту порівняно з перелогом не відбулося. Спостерігалося поступове погіршення його структури, яка відновлювалася в полі конюшини за умови її вирощування у варіанті 1,5 дози мінеральних добрив під культури 10­пільної сівозміни.


Ключові слова: агрофізична деградація, структура ґрунту, водостійкість агрегатів, мікроагрегованість, сівозміни, лучно-чорноземний ґрунт.Бібліографія
 1. Булигін С.Ю Регламентація технологічного навантаження земельних ресурсів. Землевпоряд­кування. 2003. № 1. С. 38–43.
 2. Гродзинский М.Д. Методы оценки устойчивости геосистем к антропогенным воздействиям. Физическая география и геоморфология. 1986. Вып. 33. С. 32–38.
 3. Панасенко В.М., Ачасова А.О. Деякі підходи до оцінки впливу технологічного навантаження на структурний стан ґрунту. Науковий вісник Національного аграрного університету. 2006. Вип. 102. С. 224–230
 4. Трускавецький Р.С. Концепція стійкості ґрунтів і ґрунтового покриву щодо зовнішніх навантажень. Генезис, географія і екологія ґрунтів. Львів: Простір М, 1999. С. 23–29.
 5. Барвінський А.В. Агрофізичні аспекти регламентації технологічного навантаження на ґрунтовий покрив в сучасних агроландшафтах. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 1–2. С. 62–69.
 6. Камінський В.Ф. Сівозміна як основа сталого землекористування та продовольчої безпеки України. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». 2015. Вип. 2. С. 3–13.
 7. Зубець М.В., Балюк С.А., Медведєв В.В., Греков В.О. Сучасний стан ґрунтового покриву України і невідкладні заходи з його охорони. Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. випуск до VIII з’їзду УТГА. Кн. перша. Харків, 2010. С. 7–17.
 8. Медведєв В.В., Лактіонова Т.М., Почепцо­ва Л.Г., Ламар Р. Інноваційні тенденції в обробітку ґрунтів (за результатами міжнародного проекту «Оцінка і розповсюдження знань про стале землеробство». Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. випуск до VII з’їзду УТГА. Кн. перша. Харків, 2006. С. 79–94.
 9. Булигін С.Ю. Якість земель як основа контролю землекористування. Агроекологічний журнал. 2015. № 1. С. 36–47.
 10. Vyn T.J., Raimbault B.A. Long-term effect of five tillage systems on corn responce and soil structure. Agronomy J. 1993. V. 85. P. 1074–1079.
 11. Haydu-Houdeshell, Carrie-Ann, Graham еt al. Soil aggregate stability under chaparral species in southern California. Т. 310, 2018. P. 201–208.
 12. Пат. 2026550 Рос. Федерация: МПК G01 N33/24. Способ определения влияния обработки на почву. Булыгин С.Ю., Лисецкий Ф.Н.; заявитель и патентообладатель Ин-т почвоведения и агрохимии УААН им. А.Н. Соколовского. — № 4920150/15; заявл. 19.03.1991; опубл. 09.01.1995.
 13. Гнатенко А.Ф., Йовса А.Б. Эффективность плоскорезной обработки почвы и удобрений под корневые культуры на склонах. Пути интенсификации кормопроизводства: Сб. науч. тр. УСХА. Киев, 1984. С. 82–85.
 14. Піковська О.В. Вплив застосування соломи на показники родючості чорнозему типового. Науковий вісник НУБіП. Серія Агрономія. S2016. Вип. 235. С. 135–139.