02. Фізіолого-біохімічні реакції в насінні та рослинах гороху посівного (Pisum sativum L.) на початкових етапах онтогенезу за дії біопрепаратів і регуляторів росту рослин

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201807-02
Мусієнко М. М., Капінос М. В.
Сторінки: 11-17.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Дослідити фізіолого-біохімічні реакції в насінні, коренях і паростках гороху посівного на початкових етапах онтогенезу за використання біопрепаратів та регуляторів росту рослин. Методи. Насіння гороху посівного (Pisum sativum L.) сорту Глянс обробляли робочими розчинами регулятора росту рослин АКМ і мікробним препаратом ризобофіт та пророщували в контейнерах із піском у термостаті за температури 20±2°С. Інтенсивність перекисного окислення ліпідів у тканинах проростаючого насіння, молодих паростках і коренях оцінювали за вмістом малонового діальдегіду (МДА), який визначали спектрофотометричним методом у перерахунку на суху речовину (СР). Цей показник та масу сухих речовин визначали на стадіях розвитку гороху BBCH (00, 03, 05, 08, 12, 13, 14, 15) за загальноприйнятими методиками. Результати. Установлено, що передпосівна обробка насіння регулятором росту рослин АКМ та його сумішшю з мікробним препаратом ризобофіт у період гетеротрофного живлення активізує метаболічні процеси в сім’янці, стимулює проростання, збільшує суху масу коренів на 23 і 37% та зменшує інтенсивність процесів пероксидації ліпідів на 37,5 і 24% порівняно з контролем. З переходом до автотрофного типу живлення суха маса сім’ядолі інтенсивно зменшується за обробки АКМ та його суміші з ризобофітом, що супроводжується активізацією ростових процесів у коренях і паростках та збільшенням їх маси. Інтенсивність ПОЛ у коренях знижується, що свідчить про формування адаптивної реакції на фізіологічний і хімічний стреси під час проростання та формування бульбочок. Висновки. Доведено, що зазначені препарати мають фітостимулювальний та адаптогенний впливи на процеси проростання насіння та початковий ріст коренів і паростків гороху посівного (Pisum sativum L.).


Ключові слова: суха маса, перекисне окиснення ліпідів, сім’ядоля, паростки, корені гороху посівного, мікробний препарат, регулятор росту рослин.Бібліографія
 1. Гончар Л.М., Щербакова О.М. Вплив передпосівного обробляння насіння на фізіолого-біохімічні процеси під час проростання насіння нуту. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Агрономія». 2015. Вип. 210. Ч. 1. С. 54–58.
 2. Бацманова Л.М., Таран Н.Ю. Скринінг адаптивного потенціалу рослин за показниками оксидного стресу. Київ: Авега, 2010. 79 с.
 3. Kao C.M., Li S.H., Chen Y.L., Chen S.S. Utilization of the metal-cyano complex tetracya­no­nickelate by Azotobacter vinelandii. Lett. Appl. Microbiol. 2005. V. 41. № 2. P. 216–220.
 4. Міхєєв В.Г. Вплив регуляторів росту й інокуляції насіння на продуктивність фотосинтезу посівів сої. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2012. № 13. С. 172–178.
 5. Мурач О.М., Волкогон В.В. Формування сим­біотичного апарату гороху за впливу бактеріальних препаратів, мікроелементів і стимулятора росту. Агроекологічний журн. 2014. № 4. С. 55–59.
 6. Шерстобаєва О.В., Чабанюк Я.В., Калинич О.М. та ін. Біологічна активність у ризосфері сої за комплексної інокуляції. Там само. 2011. № 2. С. 77–80.
 7. Грицаєнко З.М., Пономаренко С.П., Карпен­ко В.П., Леонтюк І.Б. Біологічно активні речовини в рослинництві. Київ: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2008. С. 57–98.
 8. Алексевич М., Ваник М., Конончук А., Ко­нон­чук О. Оптимізація фізіолого-біохімічних процесів у сої застосуванням регуляторів росту рослин та молібдену. Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матер. ІХ Всеукр. наук. конф. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. С. 229–233.
 9. Цыганкова В.А., Андрусевич Я.В., Бабаянц О.В. и др. Повышение регуляторами роста иммунитета растений к патогенным грибам, вредителям и нематодам. Физиология и биохимия культурных растений. 2013. Т. 45, № 2. С. 138–147.
 10. Артюшенко Т.А. Вплив агростимуліну на рівень фізіологічної адаптації гороху до сумісної дії сполук нікелю і кадмію. Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти: матер. ІІ міжнар. наук. конф. (м. Харків 11–13 жовт. 2011 р.). Харків, 2011. С. 161–162.
 11. Kandan A., Ramiah M., Vasanthi V. Use of Pseudomonas fluorescens-based formulations for management of tomato spotted wilt virus (TSWV) and enhanced yield in tomato. Biocontrol science and technology. 2005. V. 15(6). P. 553–569.
 12. Комок М.С., Волкогон В.В., Дімова С.Б. Фізіологічно активні речовини як засіб підвищення ефективності мікробних препаратів для сої. Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: матер. VІІІ наук. конф. молодих учених (м. Чернігів 25–27 вер. 2012 р.). Чернігів: ЦНП, 2012. С. 37–41.
 13. Коць С.Я., Моргун В.В., Патыка В.Ф. и др. Биологическая фиксация азота: моногр.: в 4-х т. Т. 2: Бобово-ризобиальный симбиоз. Киев: Логос, 2011. 523 c.
 14. Пономаренко С.П., Терек О.И., Грицаенко З.М. и др. Биорегуляция микробно-растительных систем; под ред. Г.А. Иутинской, С.П. Пономаренко. Киев: Ничлава, 2010. 472 с.
 15. Мусієнко М.М., Парикова Т.В., Славний П.С. Спектрофотометричні методи в практиці фізіології та екології рослин. Київ: Фітосоціоцентр, 2001. 200 с.
 16. Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Каленсь­ка С.М. та ін.Біологія та екологія сільськогосподарських рослин. Вінниця, 2013. 724 с.
 17. Єщенко В.О., Копитко П.Г., Костогриз П.В. та ін. Основи наукових досліджень в агрономії. Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2014. 332 с.