03. Продуктивність та економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201807-03
Вожегова Р. А., Влащук А. М., Дробіт О. С.
Сторінки: 18-26.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Визначити економічну ефективність елементів технології вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення Південного Степу України. Методи. Системний аналіз, польові, лабораторні, аналітичні, математико­статистичні та розрахунково­порівняльні. Результати. Визначено потенціал продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення Південного Степу України. Наведено результати досліджень із впливу строків сівби та густоти стояння на продуктивність та економічну ефективність вирощування гібридів кукурудзи різних груп ФАО на темно­каштанових ґрунтах південної степової зони України за зрошення. Висновки. Установлено, що максимальних показників урожайності зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості можна досягти за сівби у III декаді квітня ранньостиглого гібрида Тендра за густоти стояння 90 тис. шт./га, середньораннього Скадовський — 90 тис. шт./га, середньостиглого Каховський — 70 тис. шт./га. Проведені розрахунки економічної ефективності вирощування гібридів різних груп стиглості переконливо свідчать про перевагу сівби у ІІІ декаді квітня гібрида кукурудзи Каховський за густоти стояння 70 тис. шт. рослин/га. У цьому варіанті отримано максимальний у досліді умовно­чистий прибуток — 19,5 тис. грн/га та найвищий показник рентабельності — 80%.


Ключові слова: кукурудза, гібриди, строки сівби, густота стояння, урожайність, рентабельність.Бібліографія
  1. Лавриненко Ю.О., Коковіхін С.В., Найдьо­нов В.Г., Михайленко І.В. Наукові основи насінництва кукурудзи на зрошуваних землях півдня України: моногр. Херсон: Айлант, 2007. 256 с.
  2. Asfaw S. Gender integration into climate-smart agriculture. Rome: Maggio, Food and Agriculture Organization of the UN, 2016. 20 р.
  3. Голосов О.О. Особливості формування конкурентної позиції виробника зерна на світовому товарному ринку. Культура народов Причерноморья. 2004. № 50. С. 54–56.
  4. Михайленко І.В. Економіко-технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна i насіння кукурудзи в умовах зрошення півдня України. Таврійський наук. вісн. 2012. № 78. С. 32–35.
  5. Lavrynenko Yu.O., Hozh O.A., Vozhegova R.A. Productivity of corn hybrids of different FAO groups depending on microfertilizers and growth stimulants under irrigation in the south of Ukraine. Agricultural science and practice. 2016. № 1. P. 55–60.
  6. Малік М.Й. Методичні підходи до організації маркетингу інновацій наукоємного ринку агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2005. № 8. С. 22–26.
  7. Золотов В.И. Устойчивость кукурузы к засухе — основы биологии, экологии и сортовой агротехники. Днепропетровск: Новая идеология, 2010. 274 с.
  8. Серіков В.О. Селекція нових гібридів кукурудзи та особливості їх насінництва в Степовій зоні України. Таврійський наук. вісн. 2008. № 60. С. 31–37.
  9. Ушкаренко В.А., Нікішенко В.Л., Голо­бо­родько С.П., Коковіхін С.В. Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві і рослинництві: навч. посіб. Херсон: Айлант, 2008. С. 272–275.
  10. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Маляр­чук М.П. та ін. Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях. Херсон: Грінь Д.С., 2014. 285 с.