08. Методика оцінювання технічного стану насосних агрегатів за рівнями вібрації та показниками енергоефективності

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201807-08
Попов В. М., Шліхта В. В.
Сторінки: 52-58.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Розробити методику оцінювання технічного стану насосних агрегатів (НА) за рівнями вібрації та показниками енергоефективності, яка дасть можливість своєчасно визначати терміни проведення технічного обслуговування та капітального ремонту насосно­силового обладнання насосних станцій (НС) зрошувальних систем в умовах експлуатації. Проаналізувати результати натурних обстежень НС, отриманих при енергетичних обстеженнях (енергоаудиті) і вібромоніторингу. Встановити кореляційний зв’язок між вібрацією та її впливом на експлуатаційну надійність і енергоефективність роботи НА. Методи. Інформаційно­аналітичний — для аналізу та оцінки вітчизняних і зарубіжних наукових праць за даною темою; експериментальний — для визначення енергетичних характеристик та рівнів вібрації НА із застосуванням сучасних засобів вимірювальної техніки та вібромоніторингу; статистичний і системний підходи — для аналізу та обробки експериментальних даних. Результати. Проаналізовано дані, одержані за натурних обстежень НС зрошувальних систем. Запропоновано науково­методологічний метод оцінювання технічного стану НА за рівнями вібрації та показниками енергоефективності, що ґрунтується на гіпотезі про кореляцію між показниками вібрації (віброшвидкості і віброприскорення) та відхиленням коефіцієнта корисної дії (ККД) НА. Висновки. Доведено необхідність удосконалення методики проведення енергетичних обстежень НС з оцінювання технічного стану НА за рівнями вібрації, що дасть змогу об’єктивно визначати технічний стан насосно­силового обладнання НС зрошувальних систем.


Ключові слова: вібрація, енергоефективність, насосні агрегати, відцентрові насоси, технічний стан, методика, коефіцієнт корисної дії насосних агрегатів.Бібліографія
 1. Програма підвищення енергоефектив­ності водогосподарських систем України на 2010–2014 роки. Київ: Держводгосп України, 2010. 71 с.
 2. Методика проведення енергоаудиту на об’єктах водогосподарських систем: НД 33-6.2-01-2006. Київ: Держводгосп України, 2006. 46 с. (Нормативний документ).
 3. Christopher E. Brennen. Hydrodynamics of Pumps. Cambridge University Press, 2011. 300 p.
 4. Елин А.В., Цема А.Д., Павловская В.В. О необходимости разработки стандарта по нор­мированию вибрации центробежных насосов. Вибродиагностика для начинающих и специалистов. Вібродіагностика для початківців і спеціалістів. URL http://www.vibration.ru/about-stds/about-stds.shtml.
 5. Сундуков Е.В. Проблемы измерения и норми­рования общей вибрации энергетических установок на базе авиационных ГТД. Труды международной научно-технической конференции. Сер. Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева. Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва. 2003. С. 202–205.
 6. Заміховський Л.М., Паньків Ю.В. Вибір раціональної діагностичної ознаки для контролю технічного стану відцентрових насосних агрегатів системи підтримання пластового тиску. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2008. № 32. С. 58–61.
 7. Cernetic J. The use of noise and vibration signals for detecting cavitation in kinetic pumps. Mechanical Engineering Science. 2009. № 223. 1645–1655 p. doi: 10.1243/09544062JMES1404
 8. Sebastian Costel Mustata, Dragos Dracea, Augustina Sandina Tronac, Nicoleta Sarbu, Elena Constantin. Diagnosis and vibration diminishing in pump operation. International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automatio. 2014. № 25. 970–976 p. doi: 10.1016/j.proeng.2015.01.456
 9. Michael Robichaud J., Eng P. Reference Standards for Vibration Monitoring and Analysis. Bretech Engineering Ltd, 2011. 90 p.
 10. Правила експлуатації автоматизованої системи контролю режимів роботи агрегатів крупних насосних станцій. Київ: ІВПіМ, 2013. 20 с.
 11. Шліхта В.В., Попов В.М. Нормування вібрації насосних агрегатів зрошувальних систем з метою підвищення енергоефективності та експлуатаційної надійності. Матеріали Між­на­родної науково-практичної конференції «Управ­лін­ня водними ресурсами в умовах змін клімату», присвяченої Всесвітньому дню води. Київ: ІВПіМ, 2017. С. 90–91.
 12. ISO 10816–1:1995 Mechanical vibration — evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts — Part 1: General guidelines]. ISO, Geneve, 2012. 19 p.
 13. Справочник экономиста сельского хозяйства; под ред. Н.П. Кононенко, Н.Я. Кушвида. Киев: Урожай, 1985. 528 с.
 14. Жминько В.И., Мацкевич В.П., Куринная Л.Н. Себестоимость продукции растениеводства на орошаемых землях. Днепропетровск: Проминь, 1980. 61 с.
 15. Нормування питомих витрат електроенергії на перекачування води насосними станціями. Методичні вказівки: ВНД 33-3.1-08-2004. Офіц. вид. Київ: Державний комітет України по водному господарству, 2004. 33 с. (Відомчий нормативний документ).