09. Обіг азоту в різноротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу

Демиденко О. В., Шаповал І. С., Бойко П. І., Величко В. А.
Сторінки: 59-67.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Встановити нормативні параметри балансу азоту (N) в агроценозах різноротаційних сівозмін, як складової методології агроекологічної оцінки їхньої продуктивності за використання побічної продукції у якості органічних добрив в умовах сучасного клімату Лісостепу України. Методи. Узагальнення результатів багаторічних досліджень у польовому стаціонарному досліді, статистичний: дисперсійний, кореляційний, факторний, кластерний аналізи параметрів і кількісних статей балансу азоту. Результати. У 7­ та 10­пільних сівозмінах типовий інтервал зміни ємності балансу становить 456–621 кг/га, а надходження азоту в агроценози сівозмін корелює (R=+0,82±0,03) з виносом азоту основною продукцією. Ємність балансу на рівні прямої сильної кореляції пов’язана зі зростанням продуктивності. Максимальна продуктивність сівозмін за виходом кормових одиниць і кормопротеїнових одиниць досягається при ємності балансу понад 580 кг/га. У 3–5­пільних сівозмінах баланс азоту по всіх варіантах був додатнім, а ємність балансу при максимальній продуктивності за виходом як кормових одиниць, так і зернопротеїнових одиниць становила 590–705 кг/га, що пов’язано з відсутністю багаторічних трав, надземна частина яких вилучається за межі агроценозу. Висновки. У сівозмінах з тривалою ротацією співвідношення вилучення азоту до надходження схиляється на користь вилучення, тоді як у 3–5­пільних сівозмінах, навпаки, на користь надходження азоту.


Ключові слова: азот, ємність балансу, інтенсивність балансу, сівозміни, нормативні параметри балансу.Бібліографія
 1. Бенцаровський Д.М., Дацько Л.В., Кирієн­ко М.В. Баланс азоту в землеробстві України. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». 2006. Спецвипуск. С. 22–25.
 2. Голубятников Л.Л., Мохов И.И., Ели­сеев А.В. Цикл азота в земной климатической системе. Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2013. Т. 49. № 3. С. 255–270.
 3. Thornton P.E., Doney S.C., Lindsay K. et al. Carbonnitrogen interactions regulate cli­ma­te–carbon cycle feedbacks: results from an atmosphereocean general circulation model. Biogeosciences. 2009. V. 6. P. 2099–2120.
 4. Vitousek P.M., Howarth R.W. Nitrogen limitation on land and in the sea: How can it occur? Biogeochemistry. 1991. V. 13. P. 87–115.
 5. Крапивин В.Ф., Свирежев Ю.М., Тарко А.М. Математическое моделирование глобальных биосферных процессов. Москва: Наука, 1982. 272 с.
 6. Friedlingstein P., Cox P., Betts R.A. et al. Climate_carbon cycle feedback analysis: Results from the C4MIP model intercomparison. J. Climate. 2006. V. 19. № 22. P. 3337–3353.
 7. Canadell J.G., Pataki D.E., Gifford R. et al. Saturation of theterrestrial carbon sink; еds: Canadell J.G., Pataki D.E., Pitelka L. Terrestrial ecosystems in a changing world. The IGBP Series. V. XXIV. N.Y.: Springer_Verlag, 2007. P. 59–73.
 8. Sabine C.L., Heimann M., Artaxo P. et al. Current statusand past trends of the global carbon cycle; еds. Field C.B., Raupach M.R. SCOPE 62: The global carbon cycle. London: Island Press, 2004. P. 17–44.
 9. Кapshtyk M.V., Demydenco O.V. The ways to ecologically balanced development of agro ecosystems in the Forest-steppe zone of Ukraine. International J. of Agricultural Research and Review: ISSN – 2360-7971: V. 2(8): Р. 092–098, August, 2014.
 10. Левин Ф.И. Количество растительных остатков в посевах полевых культур и их определение по урожаю основной продукции. Агрохимия. 1977. № 8.
 11. Ивойлов А.В., Шильников И.А., Щелкуно­ва А.А. Вынос азота, фосфора, калия и кальция культурами зернопропашного севооборота. Агрохимия. 1990. – N 1. С. 26–32.
 12. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.
 13. Господаренко Г.М., Прокопчук І.В., Нікіті­на О.В. Баланс азоту в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Збірник наукових праць Уманського націо­нального університету садівництва; О.О. Непочатенко (відп. ред.). Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2017. Вип. 90. Ч. 1: Сільськогосподарські науки. С. 7–14.
 14. Грант С. Улучшение управления питательными веществами сельскохозяйственных культур. Агроном. 2009. № 1. С. 16–24.